Loading...

تکثیرگل قهر و آشتی از دوطریق بذر و قلمه صورت میگیرد . روش اصلی تکثیر گل قهر از طریق بذر صورت میگیرد.تکثیر با قلمه در تابستان انجام میشود.

زمان کشت بذر گل قهر: در تمام فصول در گلخانه و منزل میتوان آن را کشت کرد. در فضای باز در همه فصل ها به جز زمستان میتوان آن را کشت کرد.

خاک مناسب : این گیاه رطوبت دوست است و برای تمام گیاهان رطوبت دوست از خاک اسیدی استفاده میکنیم.

نور : به محیط سایه آفتاب نیاز دارد. در همه مناطق میتوان آن را کشت کرد ولی در جایی که نور شدت زیاد دارید باید از گیاه محافظت شود.

آبیاری: گیاهی رطوبت دوست است و باید همیشه پای خاک مرطوب باشد.ولی هیچ وقت گلدان را غرقاب نکنید.

 
روش کاشت : بذر گل را به مدت 12 ساعت خیسانده و بعد آن را در بستر کشت مرطوب کشت کنید.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا