Loading...

سم پاراکوات آریا (Paraquat Aria)

پاراکوات 20% مایع قابل حل در آب Paraquat 20% SL علفکش تماسی و عمومی Contact & Non- selective Herbicide
تماس بگیرید

علف کشی از گروه بای پریدیلیوم است.


از طریق برگ جذب می­شود و به مقدار کم در آوند چوب قابل انتقال است و با اثر جابجایی به غشاء سلولی و سیتوپلاسم آسیب می رساند.


پاراکوات برای کنترل علفهای هرز یک ساله که حد واسط بین کاشت تا رویش محصول رشد می کنند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.


در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می­ شود.


به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.


مصرف پاراکوات به همراه مویان درجه تاثیر آن را افزایش می دهد.


مصرف این علف کش در زمانی که طول علفهای هرز کمتر از 15 سانتی متر باشد ترجیح داده می شود.


وقوع بارندگی 10 دقیقه بعد از سمپاشی امکان شستشوی علف کش از سطح گیاه را فراهم می کند.


دوزهای پایین پاراکوات بهتر است همراه با خیس کننده استفاده شود.


موفقیت در کنترل علف های هرز چندساله توسط پاراکوات تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سمپاشی تا تخلیه کامل ذخایر غذایی ریشه های گیاه تکرار شود.


به شاخ و برگ و تنه درختان جوان نباید پاشیده شود.دوز مناسب با توجه به پیشرفت مرحله رویشی علف هرز تعیین می­ شود.


کاربرد پاراکوات در مناطقی که سابقه سس دارند مناسب است. 


پاراکوات برای کنترل علفهای هرز مزارع سیب زمینی وتا زمانیکه 20 درصد غده ها سبز شده باشند قابل مصرف است .


در مورد سس یونجه و شبدر، بعد از سبز شدن سس و فقط برای از بین بردن هسته های اولیه آلوده به کار می رود. از جابجایی یونجه های آلوده به سس نیز باید خودداری نمود.


کاربرد این علف کش در یونجه ، انگور فرنگی ، مو ،تمشک و سایر میوه ها باید با دقت ودر زمان خواب زمستانی این گیاهان صورت گیرد.


در گونه های پیاز دار ،پاراکوات قبل از ظهور پیازها (حداقل 3 روز قبل از ظهور در خاکهای شنی ) ویا آخر فصل مصرف می شود.


سم پاشی در تاکستان به صورت هدایت شده و فقط روی علفهای هرز رشد کرده انجام می شود و باید از برخورد محلول سم با قسمتهای سبز تاکستان جلوگیری به عمل آید.


برای مزارعی که تراکم علفهای هرز آنها بیشتر ویا مراحل رویشی آن­ها پیشرفته تر باشد باید از دوز بالاتری استفاده نمود.


درمحصولات جالیزی و برای مبارزه با علفهای هرز یکساله (اعم از پهن برگ یا باریک برگ) باید پاراکوات در مرحله4 تا 6 برگی و بصورت محلول پاشی به کار برده شود. البته بوته های جالیز باید از برخورد با قطرات علف کش محفوظ بمانند.


پاراکوات در خزانه گوجه فرنگی ،فلفل و بادمجان و برای کنترل علفهای هرز بذری که زودتر سبز شده اند نیز به کار می رود.


حداکثر دفعات تیمار 1 بار در سال برای یونجه ، کاهوی مزرعه ای ، سبزیجات گلخانه­ای و گیاهان زینتی و 3 بار در سال برای نعناع و علفهای هرز پر شاخ و برگ می باشد.


دوره کارنس برای نعناع و سبزیجات برگی 8 هفته است.

نام محصول :                                                                نوع علف هرز:                                                                                   مقدار مصرف :
درختان میوه دانه دار و هسته دار و مرکبات                        علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ                                                    3 تا 5 لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علفها 10 تا 15 سانتی متر


سیب زمینی                                                             علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ                                                    3 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی


یونجه،شبدر                                                               سس                                                                                                 3 تا 5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس


نیشکر                                                                     علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ                                                          محلول 1% یا 3 تا 5 لیتر در هکتار


توجه:پاراکوات به غیر از کشت های ذکر شده و علفهای هرز نامبرده توصیه نمی شود.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی